Privacy

Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de website https://www.NWP.be (de “Website”), eigendom van en uitgebaat door:

 • NWP BV
 • Grijpenlaan 20
 • 3300 Tienen
 • Ondernemingsnummer BE 0466506652

 

Hierna genoemd  “NWP ”, “wij” of “ons”.

NWP  vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door NWP  in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door onze Website te gebruiken, en uw Persoonsgegevens mee te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop NWP  uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

 1. Wie Verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

NWP  is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft. NWP  heeft een contactpersoon aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

Deze contactpersoon is bereikbaar via:

NWP BV
t.a.v. Vangilbergen Linda

E-mail: linda@nwp.be

Tel.: 0475/443580

 1. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en Verwerkt?

NWP  Verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website. Persoonsgegevens in deze Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door NWP  Verwerkt:

 • Contactgegevens: Persoonsgegevens zoals naam, adres, ondernemingsnummer, etc.
 • Technische informatie: Persoonsgegevens zoals gegevens over computers, telefoons of andere apparaten waarmee u de Website gebruikt, het IP-adres, het type browser, etc.
 • Geschiedenis en logs: Persoonsgegevens zoals gegevens over zoekopdrachten die uitgevoerd zijn op de Website, informatie omtrent uw surfgedrag, datum en tijd dat de Website bezocht werd, etc. (vb. Google Analytics)
 • Cookies: Zie hieronder.
 1. Wat is het doel en de grondslag van de Verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de Verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij Verwerken.

 • Contactgegevens:
  • Doel: Uw contactgegevens worden verzameld om het voor NWP  mogelijk te maken u te contacteren, haar Website te optimaliseren, te zorgen voor een betere gebruikservaring, etc.
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Technische informatie:
  • Doel: Uw technische informatie wordt verzameld om het voor NWP  mogelijk te maken haar Website te optimaliseren, te zorgen voor een betere gebruikservaring, haar marketingcampagnes te verbeteren, etc.
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Geschiedenis en logs:
  • Doel: Uw geschiedenis en logs worden verzameld voor de optimalisatie van de Website en voor personalisatie van de dienstverlening van NWP , etc.
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor NWP  belangrijk is om op basis van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat NWP  deze informatie Verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking van toestemming heeft geen invloed op de Verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot Verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de Verwerking.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en NWP  is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te Verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt NWP  u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

 1. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

NWP  ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U content downloadt van onze Website;
 • Via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;
 • Via Google Analytics;
 • Via URL en tracking codes, link en email trackers bepaalde informatie wordt meegestuurd;

NWP  zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter aan uw vraag of actie op onze Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat NWP  Persoonsgegevens deelt met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring.

Verwerkers en subverwerkers van NWP  handelen onder verantwoordelijkheid van NWP . Indien NWP  beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren op basis van een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de Verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

NWP  deelt en verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met/aan commerciële partners.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een ander(e) website, platform of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website, dat platform of die applicatie van toepassing zijn.

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft NWP  uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat NWP  – via haar (sub)Verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt NWP  ervoor om eenzelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de Verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

 1. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

NWP  hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Persoonsgegevens:

Uw Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door NWP , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw Persoonsgegevens langer moeten bewaren.

 • Contactgegevens: Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum 3 jaar vanaf de creatie van de technische informatie, of langer (i) indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor NWP  aanwezig is of (ii) de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.
 • Technische informatie: Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum 3 jaar vanaf de creatie van de technische informatie, of langer (i) indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor NWP  aanwezig is of (ii) de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.
 • Geschiedenis en logs: Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum 3 jaar vanaf de creatie van het item of de log, of langer (i) indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor NWP  aanwezig is of (ii) de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.

NWP  bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)Verwerkers kan steeds bij NWP  worden opgevraagd.

 1. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

NWP  heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te Verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Uw Persoonsgegevens die door NWP  of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord, en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar NWP . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw Persoonsgegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw Persoonsgegevens wordt beperkt tot louter de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website van NWP  beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van NWP  privé is. U kan deze beveiliging herkennen aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

NWP  gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices om uw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden.

NWP  doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van NWP  dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan NWP  verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

 1. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. a) op een bevestiging van NWP of uw Persoonsgegevens al dan niet worden Verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Verwerkt worden;
  b) op verbetering door NWP , zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
  c) om uw Persoonsgegevens te laten wissen door NWP ;
  d) om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
  e) om van NWP de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
  f) om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen;
  g) om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de contactpersoon van NWP  en een kopie te bezorgen van de voorkant van uw identiteitskaart (het rijksregisternummer mag niet zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 1. Wijzigingen aan deze Verklaring

NWP  kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die NWP  verzamelt, hoe NWP  deze informatie gebruikt en op welke manier NWP  deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, ter goedkeuring worden voorgelegd.

 1. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan NWP  om uw Persoonsgegevens bekend te maken, indien dit wettelijk vereist is of indien NWP  te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. a) te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
  b) de algemene voorwaarden van NWP af te dwingen;
  c) te reageren op schadevorderingen tegen NWP naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
  d) de rechten, eigendom en veiligheid van NWP , haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

NWP  mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien NWP  dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien NWP  redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit NWP  of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Wij gebruiken cookies om de beste ervaring op onze site te garanderen. Als u dit laatste blijft gebruiken, zijn wij van mening dat u het gebruik accepteert.