Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: N.W.P. bv (inclusief onderliggende handelsnamen), met zetel te 3300 Tienen, Grijpenlaan 20, IZ Grijpen-West, en ondernemingsnummer 0466.506.652.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn automatisch en van rechtsweg van toepassing op iedere offerte, order, opdracht en contract tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden bij de aanvang van de relatie met de opdrachtnemer. Onderhavige voorwaarden beheersen iedere relatie met de opdrachtnemer. Vanaf dan wordt door de opdrachtnemer afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractvoorwaarden. Aanvaarding van de offerte houdt in dat de andere partij afstand doet van de toepassing van de bepalingen van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn. Alle bestellingen van materiaal en/of uit te voeren werken of een combinatie van beide worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en door de eventuele bijzondere bepalingen opgenomen in offertes/bestelbonnen van de opdrachtnemer.

1.5 Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst. Deze afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover de opdrachtnemer die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Ook in dat geval blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer op aanvullende wijze gelden.

1.6 Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden mogen door de opdrachtnemer zonder kennisgeving en op elk moment plaatsvinden. De meest actuele versie van de voorwaarden kan op elk ogenblik geraadpleegd worden via de website www.NWP.be

1.7 Behoudens door NWP uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zijn lastenkohieren, bestekken, beschrijvingen en plannen niet tegenstelbaar aan NWP.

2. Bestellingen en offertes

2.1 Offertes en bestekken, voorcalculaties, aanbiedingen, soortgelijke mededelingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, informatief en indicatief en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.

2.2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Deze offertes gelden slechts voor zover de door de opdrachtgever verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

2.3 Kosten en prijswijzigingen ten gevolge van externe factoren waaronder prijsstijgingen van materiaal, personeelskosten, bijkomende werkzaamheden dewelke dienen verricht te worden voor het uitvoeren van de opdracht worden tevens geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever en geven aan de opdrachtnemer het recht de offerte te herberekenen. Voormelde opsomming geldt exemplatief en niet limitatief.

2.4 Afgevaardigden, vertegenwoordigers en/of agenten kunnen NWP nooit binden. Via hen geplaatste bestellingen krijgen slechts geldigheid na schriftelijke bevestiging er van door NWP.

2.5 Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren. Opdrachten binden NWP pas na schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever. Deze vereiste is niet onderworpen aan enige vormvoorwaarden. Op het moment dat de opdrachtnemer deze schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

2.6 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

2.7 Indien de leveringen en/of uit te voeren werken het voorwerp uit maken of onderworpen zijn aan een verzekering of vergunning van gelijk welke aard, vallen de aanvraag, de kosten en het tijdig voorleggen ervan aan NWP lastens en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige verzekeringen en vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer ten gevolge van de niet of laattijdige aanvraag en/of voorlegging van deze documenten, kan niet worden verhaald op de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid voor schade en vorderingen dienaangaande van de betrokken autoriteiten of andere derden die mocht ontstaan indien een dergelijke verzekering of vergunning ontbreekt.

3. Opzegging en annulering

3.1 Partijen erkennen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden is in geval de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem een gerechtelijke reorganisatie is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten België verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

3.2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren binnen 48 uur na de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de opdrachtnemer met vermelding van het referentienummer en voor zover de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst nog niet begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane directe en indirecte schade vergoedt. Onder deze schade wordt, onder meer doch niet beperkt tot, begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, aangeworven personeel, declaraties van derden, ingeroepen diensten en opslagkosten. Indien de opdrachtgever reeds een voorschotfactuur betaalde voordat door deze laatste werd overgegaan tot annulering, zal een verrekening worden gemaakt en het bedrag volledig of gedeeltelijk worden teruggestort na aftrek va de vergoeding voor de schade geleden door de opdrachtnemer.

3.3 Annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren per e-mail dewelke gericht dient te worden aan volgende e-mailadressen info@nwp.be en linda@nwp.be Een annulering door de opdrachtgever dewelke niet aan deze vormvereisten voldoet, is niet tegenstelbaar aan de opdrachtnemer.

4. Prijzen

4.1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. Ingeval de kosten voor studie, voorbereiding en opmaak van bestekken en offertes hoger liggen dan duizend euro of het bestek/de offerte niet wordt weerhouden door de opdrachtgever, behoudt NWP zich het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten aan te rekenen aan de opdrachtgever ter vergoeding van intellectuele rechten verbonden aan de opmaak van het bestek of de offerte.

4.2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer zoals bepaald in de offerte en de bestelbevestiging.

4.3 Alle tarieven en prijzen zijn exclusief verpakkingskosten, transportkosten, stockage- of stallingskosten, eventueel verschuldigde belasting en overige door de overheid opgelegde heffingen zoals BTW, tenzij anders vermeld. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor en voor de volledige uitvoering van de overeenkomst één of meer prijsbepalende factoren (de prijzen van hulpmaterialen, prijzen van toeleveranciers, brandstof, transportkosten, heffingen, belastingen, lonen, valutakoersen) stijgen, heeft de opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen zonder overleg met de opdrachtgever, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten.

4.5 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal of de overeengekomen prijs zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht. Indien de meer- of minderleveringen of de meer- of minprijs meer dan tien procent bedraagt, wordt dit door de opdrachtnemer schriftelijk gecommuniceerd aan de opdrachtgever. Dergelijke (prijs)wijzigingen zullen vermoed te zijn voorafgaandelijk aanvaard door de opdrachtgever, minstens zodra uitvoering werd gegeven aan de aanvullingen en wijziging van de opdracht.

5. Leverings- en uitvoeringstermijnen

5.1 De door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen, respectievelijk het door de opdrachtnemer opgegeven tijdstip van levering zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Deze termijn wordt geschorst in geval van overmacht, staking bij de fabrikant, oorlog, overstroming en om het even welke andere situatie van overmacht. In geval van een definitief beletsel, onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer, nemen haar verplichtingen een einde zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de opdrachtgever.

5.3 De termijn van levering neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de overeenkomst of bevestiging van de bestelling.

5.4 Kan de opdrachtnemer deze leveringsdatum of –termijn niet nakomen, dan informeert zij de opdrachtgever onmiddellijk. Hierin kan de opdrachtnemer een verlenging van de leveringsdatum of –termijn meedelen.

5.5 Wordt deze nieuwe termijn – behoudens in geval van overmacht – overschreden, dan kan de opdrachtgever de opdrachtnemer in gebreke stellen, met dien verstande dat de opdrachtnemer een redelijke termijn van tenminste dertig (30) werkdagen verkrijgt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.6 Indien deze nieuwe termijn van levering wordt overschreden en langer dan dertig (30) werkdagen aanhoudt, en de opdrachtnemer voorziet niet in staat te zijn tot nakoming, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen ten nadele van de opdrachtnemer. Ingeval van verbreking wordt een eventueel voorschot binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verbreking terugbetaald.

5.7 Geen enkele vertraging in de termijn van levering geeft het recht op wijziging van de algemene voorwaarden.

5.8 De opdrachtnemer is van alle verplichtingen op vlak van termijn en tijdstip van levering ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de opdrachtgever niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen aan de opdracht of de werkzaamheden worden aangebracht.

6. Levering en overgang van risico

6.1 De levering geschiedt door ter beschikkingstelling van de goederen en materialen in de lokalen van de opdrachtnemer. Vanaf het moment van ter beschikkingstelling worden de risico’s op verlies en beschadiging overgedragen op de opdrachtgever. Ingeval van transport of vervoer van de materialen en goederen, worden de bestelde materialen en goederen steeds vervoerd op kosten en risico van de opdrachtgever, zelfs indien dit vervoer wordt georganiseerd in opdracht van de opdrachtnemer en nadien een montage of plaatsing dient te gebeuren door medewerkers van NWP.
Bij vertraging, verlies, averij of diefstal tijdens het vervoer kan de opdrachtgever zich uitsluitend richten tot de transporteur en deze aanspreken in vergoeding.

6.2 De goederen worden bij de opdrachtgever geleverd op het gelijkvloers en op een daartoe gemakkelijk toegankelijke plaats. De opdrachtgever zorgt voor een vlotte toegankelijkheid naar de voorziene leveringslocatie. Eventuele extra kosten of extra werkuren nodig om de goederen op de voorzien locatie te leveren vallen ten laste van de opdrachtgever.

6.3 Alle kosten en risico’s op verlies of schade voor afzetting en plaatsing van goederen en materialen op een andere plaats dan het gelijkvloers (d.i. op verdiepingen, in kelders) of op moeilijk bereikbare plaatsen vallen ten laste van de opdrachtgever.

6.4 De opdrachtgever is verplicht het geleverde voertuig genoegzaam voor eigen rekening te verzekeren tegen molest, brand, diefstal, vermissing, beschadiging en dergelijke meer, zolang de eigendom van de materialen en goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan.

6.5 Indien de verzending of afhaling vertraagd wordt door omstandigheid buiten de wil van NWP, worden de goederen gestockeerd in de lokalen van NWP of van de transporteur en dit op kosten en op risico van de opdrachtgever.

6.6 Elke (be)handeling met of wijziging van de goederen door de vervoerder, een derde of zijn aangestelden, binnen of buiten de gebouwen van de klant kan alleen na duidelijke instructies van de klant en op zijn kosten en risico’s. Een dergelijke (be)handeling met of wijziging van de goederen, op de locaties geleverd, houdt onherroepelijk de aanvaarding van deze goederen in door de klant.

7. Overmacht

7.1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, schorst dit de verplichtingen in hoofde van de opdrachtnemer zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht heeft geen invloed op de verplichtingen van de opdrachtgever.

7.2 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is niet gehouden tot vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij de opdrachtgever en/of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de toestand van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer of één van de door haar ingeschakelde derden.

7.3 De opdrachtnemer die een geval van overmacht inroept, brengt de opdrachtgever hiervan binnen de zeven kalenderdagen van kennisneming van de toestand van overmacht op de hoogte.

7.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer of één van de door haar ingeschakelde derden onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de Wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van de opdrachtnemer behoort te komen, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen en daartoe niet beperkt: oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, fabrieks- en vervoerstoringen, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten of gegevens door derden, stroomstoring, storing in (tele-)communicatielijnen, ontploffing, verminderde bereikbaarheid van gegevens of verminderde beschikbaarheid van opdrachtnemer.

7.5 Indien op grond van enige van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

7.6 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

7.7 Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever oorzaak zijn dat de opdracht niet verder en op normale wijze kan worden vervult, dan heeft de opdrachtnemer, naast het recht de opdracht neer te leggen, het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

8. Aanvaarding en protest in verband met gebreken

8.1 De opdrachtgever inspecteert de materialen en goederen direct op het ogenblik van de levering. De opdrachtgever verbindt er zich toe om zichtbare gebreken onverwijld op het ogenblik van de levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden, op straffe van niet ontvankelijkheid. Klachten wegens zichtbare gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op.

8.2 In geval van verzuim wordt de opdrachtgever geacht de geleverde materialen en goederen in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen. In dat geval worden de werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd conform de regels van de kunst. Ieder recht van de opdrachtgever om zich te beroepen op non-conformiteit vervalt.

8.3 Gebreken, die bij aflevering of oplevering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de opdrachtgever binnen drie dagen na constatering, gedetailleerd en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Binnen een termijn van zeven dagen moet ook het nodige gedaan worden teneinde deze gebreken in voorgaande leden tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de korst mogelijke termijnen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer engageren zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen.

8.4 De opdrachtgever is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.

8.5 Partijen komen overeen en aanvaarden mee te werken aan de werkzaamheden van een deskundige en deze ook bij helften te provisioneren daar zij erkennen dat zij gebaat zijn bij een zo snel en efficiënt mogelijke afhandeling. Een niet minnelijk meewerkende partij is bij een navolgende procedure gehouden de kosten van de gerechtsdeskundige integraal zelf te provisioneren.

8.6 De opdrachtnemer is, uitsluitend te harer beoordeling, bevoegd om de door haar gegrond bevonden gebreken te herstellen, dan wel over te gaan tot vervanging van de door haar ondeugdelijk bevonden producten.

8.7 Wanneer de opdrachtgever aan de geleverde materialen en goederen door derden werkzaamheden heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren – in de ruimste zin van het woord – vervalt ieder recht van de opdrachtgever op beroep op non-conformiteit ten aanzien van de opdrachtnemer.

8.8 Indien de procedure in dit artikel niet worden gerespecteerd, zal elke klacht hoe dan ook als onontvankelijk worden beschouwd.

8.9 Terugname van goederen is alleen mogelijk na de voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van N.W.P. bv.

8.10 De kosten voor keuring en aanvaarding van goederen door daartoe bevoegde keuringsinstellingen, vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

9. Garantie

9.1 De garantie op de afgeleverde goederen, machines en materialen strekt niet verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van de opdrachtnemer verstrekte garantie. Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de opdrachtnemer behandeld werden, dan wel indien werkzaamheden door derden zijn verricht, geldt slechts de garantie van de desbetreffende derde(n). De opdrachtgever verklaart bij de bestelling voldoende informatie en inzage te hebben bekomen in de aard, de omvang en de duur van de in dit artikel bedoelde garantie.

9.2 Voor goederen door NWP gemonteerd of vervaardigd worden, kan de garantie bij defecten of zichtbare gebreken, naar keuze van NWP gerealiseerd worden, door:

  • Vervanging van de geleverde goederen
  • erstelling of vervanging van het defecte onderdeel
  • Terugbetaling van de aankoopprijs na terugname van de betreffende goederen

 

Het defecte onderdeel zal gratis hersteld of vervangen worden door de opdrachtnemer voor zover de opdrachtgever aantoont dat het defect het gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materiaal, van gebrekkige afwerking of ondeugdelijke constructie van de zijde van de opdrachtnemer en/of de door haar ingeschakelde/gecontracteerde derde.

Het uitvoeren van de waarborg- en garantieplicht van NWP, zoals hiervoor beschreven, geeft de opdrachtgever nooit een recht op een schadevergoeding van welke aard ook.

9.3 De tussenkomst van de opdrachtnemer onder waarborg heeft niet tot gevolg dat de duur van de garantie wordt verlengd. Tijdens de herstelling of vervanging wordt de garantietermijn niet geschorst.

9.4 NWP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor materialen, gereedschap of
voorwerpen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, bij verlies of beschadiging er van, noch bij invloed van deze voorwerpen op de eigenschappen en/of kenmerken van de geleverde goederen/installaties.

9.5 De garantie wordt enkel verstrekt door de opdrachtnemer indien de geleverde goederen en materialen worden onderhouden, gebruikt en ingezet volgens de door de opdrachtnemer aangeleverde gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Bij het niet respecteren van deze voorschriften vervalt elke waarborg en is NWP ontslagen van enige verplichting ter zake. Bij een interventie door derden aan de goederen, installaties en machines geleverd en gemonteerd door NWP, verzaakt de opdrachtgever aan zijn recht op waarborg, geboden door de opdrachtnemer.

9.6 De verantwoordelijkheid van NWP beperkt zich bij schade en ongeval veroorzaakt aan of
door de, door NWP, geleverde goederen en installaties, tot de feiten en gebeurtenissen geïnitieerd door de medewerkers van NWP.

9.7 Verborgen gebreken worden gewaarborgd door NWP gedurende 1 jaar , te rekenen vanaf de datum van in gebruik name van de door NWP geleverde goederen en installaties.

9.8 Wanneer in de periode tussen de in dienst name en de vaststelling van het zogenaamde verborgen gebrek, herstellingswerken of interventies van welke aard ook , door derden werden verricht aan de betreffende goederen of installaties, vervalt het recht op waarborg zoals beschreven in dit artikel en heeft de klant in geen geval recht op enige schadevergoeding noch op vervanging of terugbetaling van het betreffende materiaal.

9.9 NWP verzekert geen waarborg op gebruikt of tweedehands materiaal, noch op
herstellingen of interventies aan dit materiaal.

9.10 De garantie dekt niet:
– De normale slijtage van het materiaal, inclusief de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden en de onderdelen en materialen die voor dat onderhoud normaal vervangen worden ter gelegenheid van onderhoudswerkzaamheden;
– Het gebrek dat te wijten is aan de niet-naleving van de voorschriften van de producent wat onderhoud betreft of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke nazichten (terugroepingsacties);
– De schade veroorzaakt door het gebruik van een niet door de opdrachtnemer goedgekeurd onderdeel of een onderdeel dat het kwaliteitsniveau van de originele onderdelen niet evenaart en schade veroorzaakt door een foutieve herstelling of vervanging;
– De schade volgend uit: verkeersongeval, misbruik of slordigheid, slecht/onjuist/onzorgvuldig gebruik, gebruik voor ongebruikelijke doeleinden, wijzigingen van de installatie of materialen of aan elk onderdeel ervan wanneer deze afgeraden of niet goedgekeurd zijn door de opdrachtnemer of afwijken van de montagevoorschriften;
– De schade als gevolg van externe invloeden, brand, blikseminslag of een natuurramp of veroorzaakt door slordigheid, een menselijke fout of overmacht of indien de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in het geleverde materiaal of de installatie aanbrengt of doet aanbrengen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 De facturen van NWP zijn betaalbaar volgens de betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in de bestellingsbevestiging.

10.2 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur is er van rechtswege, zonder noodzaak van voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo (minstens conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 07 augustus 2002).

10.3 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% op het oorspronkelijk gefactureerde bedrag, met een minimum van € 250,00 ten titel van forfaitair en onherleidbaar schadebeding, te verhogen met de gerechtskosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering.

10.4 Indien de levering van goederen en/of de voltooiing van een installatie/werf vertraagd wordt, door oorzaken of omstandigheden die toe te wijzen zijn aan de klant, heeft NWP het recht de leveringen , zelfs indien gedeeltelijk uitgevoerd en/of de werken , zelfs indien partieel afgewerkt, te factureren. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze facturen binnen de op de factuur vooropgestelde betaaltermijn.

10.5 De gehele vordering van de opdrachtnemer, hoe ook ontstaan, ook het gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:
– Bij niet stipte betaling van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen;
– Indien de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, op haar/hem van toepassing wordt verklaard, of om toepassing daarvan is verzocht;
– Indien de opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden of geliquideerd wordt;
– Indien en zodra enig beslag ten laste van de opdrachtgever wordt gelegd.
10.6 Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt NWP zich het recht voor om de leveringen en werken te schorsen en deze slechts te hervatten na volledige betaling van de verschuldigde sommen, inclusief interesten en schadevergoeding. Indien daardoor termijnen – waaronder begrepen termijnen van levering en herstelling – worden overschreden, kan de opdrachtnemer niet worden aangesproken tot vergoeding van enige schade.
10.7 In voorkomend geval en wanneer de opdrachtgever weigert over te gaan tot betaling na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door de opdrachtnemer, behoudt NWP zich het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden. Bij een ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtnemer is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, te vermeerderen met de reeds blootgestelde kosten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle materialen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot op het ogenblik dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit enige overeenkomst met de opdrachtnemer is nagekomen. De eigendom van goederen, materialen en installaties zal pas worden overgedragen op de opdrachtgever tot na de volledige voldoening van al hetgeen als tegenprestatie van de door de opdrachtnemer geleverde of te leveren goederen aan de opdrachtgever verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

11.2 Het risico op verlies of beschadiging van het door de opdrachtnemer af te leveren goederen, materialen en installaties is voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van levering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Bij koop op proef wordt het risico voor het geleverde gedragen door de opdrachtgever.

11.3 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen, materialen en installaties effectief aan de opdrachtgever is overgedragen, is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de reeds geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden ( of in het bijzonder het pand voor handelsfonds), te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, te wijzigen of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.

11.4 Indien de opdrachtgever, in weerwil van het in vorig lid vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, beschikt, zal de opdrachtnemer onverwijld en zonder voorafgaande kennisgeving, ingebrekestelling of het vervullen van enige andere formaliteit gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de geleverde goederen vergt.

11.5 De opdrachtgever stelt desgevallend de opdrachtnemer in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt opdrachtnemer op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot recuperatie ervan te kunnen overgaan. De recuperatie van de goederen die met het eigendomsrecht zijn bezwaard, zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze goederen kunnen worden beschouwd.

11.6 De door de opdrachtgever reeds betaalde voorschotten zullen verworven blijven door de opdrachtnemer als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding voor de geleden verliezen, onverminderd alle verdere schadevergoedingen en interesten.

11.7 Het eigendomsvoorbehoud zal gelden tussen partijen en tegenwerpelijk zijn aan elke derde vanaf de levering van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat, zonder dat aan enige publiciteitsvereiste dient te worden voldaan.

11.8 De opdrachtgever draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

11.9 De opdrachtgever dient de goederen tot op het moment van effectieve eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van – doch niet uitsluitend – elke vorm van verval, bederf, brand, waterschade en diefstal). De opdrachtgever zal op eenvoudig verzoek van de opdrachtnemer de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van de opdrachtnemer die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen.

11.10 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zou nakomen, kan de opdrachtnemer de overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwen zeven (7) kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het materiaal en de goederen eisen, op kosten van de opdrachtgever.

11.11 De opdrachtgever aanvaardt, zowel nu als dan, de schade aan de opdrachtnemer op een bedrag van € 250,00 per dag vertraging te bepalen, onverminderd andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn wanneer de opdrachtnemer door de schuld van de opdrachtgever de materialen en de goederen niet kan terugnemen.

11.12 Indien een derde conservatoir en/of executoriaal beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden waardoor de eigendomsrechten van de opdrachtnemer worden geschaad, dan is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever het voorwerp uitmaakt van een procedure gerechtelijke reorganisatie of om andere reden opgehouden is te betalen.

11.13 Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door de opdrachtgever verschuldigd.

12. Overdracht van schuldvordering
Indien de opdrachtgever, in weerwil van het in voorgaande vermelde verbod, toch overgaat tot vervreemding van de geleverde goederen, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om alle schuldvorderingen over te dragen aan de opdrachtnemer die voortspruiten uit deze vervreemding, overeenkomstig artikel 1690 van het oud Burgerlijk Wetboek. Desgevallend volstaat een eenvoudige kennisgeving door de opdrachtnemer aan de derde-verkrijger van de goederen en materialen, opdat deze derde-verkrijger enkel nog bevrijdend kan betalen aan de opdrachtnemer.

13. Pand op schuldvordering

13.1 Tot waarborg van de betaling van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen in hoofdsom, renten en kosten, geeft de opdrachtgever ten gunste van de opdrachtnemer in pand: al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen lastens derden, uit welke hoofde ook.

13.2 Bedoeld wordt onder meer vorderingen van de opdrachtgever uit (handels)contracten, vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de opdrachtgever uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de opdrachtgever, vorderingen van de opdrachtgever op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de opdrachtgever in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de opdrachtgever op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de opdrachtgever met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

13.3 Het pand op schuldvorderingen maakt de opdrachtgever inningsonbevoegd. De opdrachtgever kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van de opdrachtnemer in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

13.4 De opdrachtnemer is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van de opdrachtgever in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de opdrachtgever die de schuldvordering(en) in pand gaf.

13.5 De opdrachtgever engageert zich ertoe alle informatie met betrekking tot de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van de opdrachtnemer, zodoende dat de opdrachtnemer tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan.

13.6 De opdrachtnemer zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

14. Klachten

14.1 Klachten en betwistingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn ontvankelijk wanneer ze schriftelijk worden gericht aan NWP binnen de twee dagen na vaststelling van een gebrek en/of defect.

14.2 Klachten betreffende een factuur moeten binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en ten laatste acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan NWP worden gemeld, met duidelijke omschrijving van de klacht of onjuistheid.

14.3 Een klacht of betwisting van welke aard ook , kan nooit een vertraging of opschorting van betaling van facturen op de contractueel bepaalde vervaldag veroorzaken of rechtvaardigen.

15. Splitsbaarheid

15.1 In geval één of meerdere bepalingen, geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of zonder gevolg zouden zijn, zal deze bepaling geacht worden splitsbaar te zijn van deze algemene verkoopvoorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen of op het gedeelte van de desbetreffende bepalingen hetwelk niet aangetast is door de nietigheid.

15.2 De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

16. Geschillen

16.1 Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen, uitgebrachte offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop zij van toepassing zin, worden beheerst door het Belgisch recht.

16.2 Elk geschil zal uitsluitend beslecht worden door de Vrederechter van het kanton Tienen, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, dan wel het ressort van het Hof van Beroep te Brussel.

Wij gebruiken cookies om de beste ervaring op onze site te garanderen. Als u dit laatste blijft gebruiken, zijn wij van mening dat u het gebruik accepteert.